Dalgaard Grundejerforening

Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 6 sep 2020

                                                                                               Lemvig den 7. sep. 2020 

Referat fra ordinær generalforsamling på Cafeteriet ” Odden” søndag den 6.sep. kl. 10.00

Forud for generalforsamlingen mindes forsamlingen, nu afdøde vores mangeårige revisor Gunda Sørensen med et minuts stilhed. -Ære være Gunda Sørensens minde-.

Dagsorden:

ad 1   Valg af dirigent

 • Efter forslag fra bestyrelsen blev Viggo Jensen valgt. Dirigenten takkede for valget   og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 28. april 2019

 • Der var ingen bemærkninger til referatet. 

ad 3   Formandens beretning.

 • Formand Ole Fogh Odgaard aflagt bestyrelses beretning for året 2019. Beretningen blev godkendt med applaus.  Beretningen kan ses / læses på vores hjemmesiden   

ad 4   Aflæggelse af regnskab

 • Kasserer Evald Hansen, gennemgik regnskabet som forelagt. Regnskabet udviser et overskud på kr. 55326,13 mod budget 54283,00.
 • Budget for 2020 blev gennemgået. Regnskab og budget blev vedtaget.

ad 5   Fastsættelse af kontingent for 2021.

 • Bestyrelsen stillede forslag for uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

ad 6   Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget forslag: Grundejerforeningen udspredning af Magnesium Klorid på vores stamveje med henblik på nedbringelse af støvgener.

Alternativt 1. Modforslag fra bestyrelsen:

Grundejerforeningen indkøber Magnesium Klorid på baggrund af bestilling fra berørte medlemmer svarende til areal ud for egen grund. Med 2 årlige ud spredninger (400 gram pr. m2)

Alternativ 2. Modforslag fra bestyrelsen

Grundejerforeningen indkøber for berørte medlemmers regning Magnesium Klorid efter bestilling

 • Der var 42 stemmeberettigede til stede. Efter nogen dialog og indlæg besluttede generalforsamlingen, at afstemningen skulle foregå over to omgange. De udleverede stemmesedler udgjorde første afstemning hvor det forslag med laveste stemmeantal skulle udgå hvorefter anden afstemning skulle vise hvad generalforsamlingen ville beslutte.
 • Afstemning 1 udviste. Medlemsforslag modtag 2 stemmer. Alternativ 1 modtag 16 stemmer og alternativ 2 modtag 20 stemmer. - der var 4 blanke stemmesedler.                                                   Hvilket betød at medlemsforslag udgik til anden afstemnings runde
 • Afstemning 2 udviste ved håndsoprækning. Alternativ 1 modtog 15 stemmer og alternativ 2 modtog 27 stemmer. Hvilket betød at generalforsamlingen besluttede at alternativ 2 blev vedtaget.

Sammendrag af kommentarer og indlæg forud for afstemning.

Forud blev forslåede afstemningsmåde sporet ind på rette vej via indlæg omkring ”Foreningsret” samt argument for manglende retfærdighed ved tre mulige afstemning i samme omgang.

Mange af øvrige indlæg kommenterede at den reelle problemstilling var og er fart. Hvis blot alle overholdt de forskrevne 20 km ville støvproblemet være minimalt.

Forslag for nedsættelse af hastighed med vejchikaner – skråtstillede vandafledende vejbump – blomsterkummer. Det blev påpeget at chikaner skulle være udført således at de tungere køretøjer herunder landbrugsgræsslå / presse maskinen skulle kunne køre på vejen.

Sidevejene blev nævnt for anmodning om bedre vedligehold.

Tidligere års generalforsamlings beslutning om asfaltering af hovedstamvejene bør fremmes hurtigst muligt.

Bestyrelsen foreslår vedtægts tilføjelse for, - Joller og kajak opbevaring på strandarealet.

De til en hver tid opbevarede henlagte joller og kajakker skal være forsynet med feriebolig vejnavn og nummer.

Ikke mærkede joller og kajakker vil ved næstfølgende arbejdsdag blive foranlediget bortskaffet.

 • Generalforsamlingen beslutter forslåede vedtægts tilføjelse.

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

 • Jens Kre. Eriksen - modtager genvalg

* Jens Kre. Eriksen blev genvalgt

         Evald Hansen - modtager ikke genvalg

* Forslag til nyvalgt Torben Andreasen, Violvej 112

- Torben Andreasen blev valgt 

ad 8   Valg af 2 suppleanter

 • Annette Johansen
 • Tove Grøgerchen

* Annette Johansen og Tove Grøgerchen blev genvalgt

ad 9   Valg af revisor. På valg er Ove Kjærgaard, modtager genvalg.

 • Ove Kjærgaard blev genvalgt
 • Forslag til nyvalgt Maibritt T. Mehl, Bellisvej 25

- Maibritt T. Mehl blev valgt

ad 10 Evt.   

 • Formanden takkede vores mangeårige kasserer Evald Hansen for et vel og trofast udført arbejde. Altid med en hjælpsom tilgang til opgaverne og med et smil og en rask bemærkning eller en sangstrofe, møder vi Evald.

PS. Coca Cola manden. Der talt meget om drikken men vi så ham aldrig nyde den!

*Evald modtag en vinhilsen med tak samt et stort bifald fra generalforsamlingen.

 • Dirigenten afsluttede generalforsamlingen hvorefter formanden takkede dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Herefter blev vi beværtet med velsmurte smørbrød – snaps – øl – vand og kaffe fra Oddens køkken.

Det kan oplyses at vi var 63 fremmødte til generalforsamlingen.

***********************************************************************************************

**********************************************************************************************

Bestyrelses beretning for 2019

Aflagt på afholdt generalforsamling den 6. sep.

Tak for jeres fremmøde – og tak for at I alle respekterer og tager hånd om håndhygiejne med afspritning og afstand. Det er for os alle en rigtig træls situation vi er havnet i med Corona epidemien – hvilket også har forårsaget at vi først nu kan afholde vores generalforsamling for 2019.

Vi kan så samtidig konstatere at der er rigtig mange der har fået øjne på hvor herlig en beliggenhed og skøn en mulighed der er for at nyde den danske natur og specielt Gjellerodde.

Over foråret er der solgt 12 huse og de sidste 2 er til folk der har privat bolig på Frederiksberg.

Nå med det jeg har fået til opgave, er at skrue tiden tilbage for at gøre status på årets indsatser, såvel de fysiske udfordringer som de økonomiske konsekvenser.

Vi har i 2019 haft 4 bestyrelsesmøder og en hel del ”snakke sammen møder” hen over året.

 Vi er nu 209 grundejere og er kommet ud med et overskud, helt som beregnet på kr. 55326,13. Et resultat af vores kontingentstigning til fordel for vores opsparing for asfaltering af hovedstamvejene og et vedholdende fokus på vores omkostninger.  

Vi har over året haft et fint samarbejde med vores faste entreprenører på vore fællesarealermed - græsklipning  med nær og fjernbetjening  – sprøjte service og ad hoc slamsugning - dræn og vej op og nedkørsler.

Vi kan også glæde os over at ejerne af de ubebyggede grunde stort set har fået styr på de to årlige klipninger (med lidt erindrings hjælp)

Vores vejmand har igen i år formet af blive rost for vej standarden – der er med trailer skovl og sved på panden lappet huller med ca. 8 m3 vejgrus og kørt 10 l. benzin gennem buskryderen. Der er også truffet beslutning om at til næste forår skal vi have grateren på med ny grus i de trængte områder.

Vores op og nedkørsler lider når der kommer meget vand og når chauffører ikke forstår nødvendigheden af at op kørsler foregår i et glidende forløb uden stop.

På Bellisvej har vi udliciteret en 200 m vejstrækning til en ihærdig pensionist – herligt når der tages ejerskab til glæde for fællesskabet.

Vi kan også glæde os over at alle tager ejerskab for græsslåning på fællesarealerne ud for egen grund.

Og igen igen – det er hastighed der ødelægger vores veje samtidig med at ved hastigheder over de tillade 20 km støver vi !!– og udsætter vores lejende børn for en unødig påkørselsrisiko.

Vi retter vedholdende kontakt til posten – renovationsvæsenet – og appellerer til bygherrer om at give deres entreprenører besked på at hastighedsreglerne gælder for alle. 

Vi må desværre konstatere at det ikke er alle vore hundluftere der forstår reglerne om at alle hunde føres i snor og at efterladenskaber tager man med sig --og slet ikke samler op i en pose for at smide den ind i en tilfældig hæk.

Vores uskrevne regel om at der ikke klippes græs i weekenden i tidsrummet mellem 12 – 14.00 bedes overholdes.

Vores broformand havde store planer for broen på arbejdsdagen. Der var blevet fremstillet yderligere 2 vægt pensionist venlige vanger og der blev på dagen fremstillet ny træ belægning til hele broen. Vi kunne også glæde os over at der kun røg en mand i vandet, men han fik så til gengæld en hel dyp.

I slutningen af september satte brofolket ny rekord med optagningen – og denne gang uden hel dyp.

Arbejdsdagen forløb igen med højt humør – og de ønskede opgaver blev udført med stort arrangement, herunder oprensning af alle vores vejbrønde. Først arbejde så fornøjelse, som igen i år gik på en fælles frokost. Hvordan madholdet finder al den gode mad og drikke er forunderlig og meget – meget velsmagende.

Lemvig kommune færdiggjorde stien langs Gjelleroddevej – 8 års kamp og vedholdenhed var tilendebragt. Tak

Det grønne fællesområde langs Gjelleroddevej blev forsøgt drænet uden at vi er helt i mål med de store vandmængder skrænterne leverer.

Projekt ”Naturrum Gjellerodde”

Der har været en lang – lang pause i projektet sandsynligvis fordi man har ventet på et samarbejde med Geo Park som nu er etableret.

I efteråret 2018 kunne vi på vores kontoudtog se at banken syntes det var en god ide at vi skulle betale for at have vores penge stående på kontoen. Vi valgte derfor at flytte vores arrangement til en mindre lokal bankafdeling hvor vi har kunnet lave en foreningsaftale.  Men - men nu vil den lille som de store have gebyr på foreningsindestående på over tur 100.

At vores område til stadighed bliver løftet og at det er unikt, er der ingen tvivl – i den forbindelse vil jeg også gerne rette en stor tak til Sussanne og Bruno her på Odden for deres bidrag – det er flot som i driver stedet og vi glæder os over de til stadighed vedligeholdte bygninger.

Vi vil også gerne sige Annete og Oluf på Dalgaard en stor tak for at de år efter år tilbyder os vinteropbevaring af vores borde / bænkesæt.

Til sidst -en stor tak for godt samarbejde til en meget engageret bestyrelse og deres ”bedre halvdele”.

 TAK FOR DET.