Dalgaard Grundejerforening

Etablering af Fjordhaver

Placering af Fjordhave projekt i Lemvig!

Godkendelse af okt 2016 se-

 

Til Grundejerforeningerne og repræsentanter

 

Kystdirektoratet vil blot informere om, at der er modtaget en projekttilpasning vedr. tanganlægget ved Kabbel, hvor anlægget flyttes længere mod øst.

 

Da I tidl. har været part i sagen, da placeringen var ved Gjellerodde, skal vi til orientering gøre opmærksom på den modtagne projekttilpasning.

 

Materialet kan læses på Kystinspektoratets hjemmeside:

 

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=152255

*******************************************************************************************************************************

 

Nyt fra Lemvig Kommune / Limfjordsrådet den 28 juli 2016

Nu også indsigelse mod forslåede placering nord for Kappel.

Limfjordsrådet skriver:

Fjordhaver Lemvig
Desværre har der været indsigelser mod placeringen af fjordhaven i Lemvig Vig. Projektgruppen arbejder hårdt på, at der inden for en overskuelig tidsramme kommer en aftale på plads, så foreningen i Lemvig også kan  komme i gang med at dyrke muslinger og tang i fjordhaven. Til trods for udfordringerne med tilladelserne, kæmper foreningen ufortrødent videre for projektet, og har senest haft en rigtig succesfuld Havnens Dag i Lemvig, hvor de fik døbt deres nye båd. Du kan læse mere på facebook.

 

*****************************************************************************************************************************

Nyt fra Lemvig Kommune tirsdag den 10 feb. 2016

Mail af 10 feb. 2019 * Til behagelig orientering har Dansk Skaldyrscenter, Lemvig Kommune og Fjordhaverne i Lemvig fundet en brugbar placering af fjordhaven ved nord for Kappel. Der foregår på nuværende en dialog mellem Kystdirektoratet og Naturstyrelsen om ansøgnings udformning. 

*****************************************************************************************************

Efter anmodning har vi modtaget - ny referat fra møde i Havnens hus den 18 nov. Modtaget den 11 dec.

Referatet er bygget op med besvarelse på vores henvendelse af 7 dec 

Vi har udsendt et beslutningsreferat, hvor aftalerne fra mødet om det videre forløb burde fremgå. Det burde fremgå af referatet, at de alternative placeringer, som blev foreslået på mødet, ville blive undersøgt. Det gør det beklageligvis ikke.

Det er gået meget stærkt med at komme på vandet for at undersøge alternative placeringer efter mødet. Inden referatet blev færdigskrevet var de alternative placeringer, som blev foreslået på mødet, allerede undersøgt og forkastet, og undersøgelse af nye, alternative placeringer i vigen var iværksat. Derfor er der en beklagelig fejl i formuleringen ”Fjordhaven og projektgruppen undersøger om det er muligt at lægge fjordhaven på en alternativ placering inde i Lem Vig”.

På det møde vi deltog I den 18 nov. konkluderede de fremmødte at,

- Lemvig Kommune vil trække ansøgning af 7 sep. 2015 tilbage

Dette fremgår af det udsendte beslutningsreferat: ”På baggrund af høringssvar og det efterfølgende møde trækker Lemvig Kommune den ansøgning om etablering af fjordhave tilbage, der pt. ligger hos Kystdirektoratet”.

- At en evt. ny ansøgning vil have et omfang som beskrevet, etableret i Nykøbing

Følgende står i beslutningsreferatet: ”Såfremt det viser sig, at der ikke kan findes en alternativ placering af fjordhaven, vil der blive arbejdet videre med den nuværende placering i en revideret udgave. I så tilfælde vil der blive taget kontakt til Grundejerforeningerne i sommerhusområdet og informeret om dette”.

Projektgruppen og konsulenterne har iværksat et omfattende arbejde med at afsøge enhver mulighed for en alternativ placering af fjordhaven. Det jeg hører er, at de er meget fortrøstningsfulde og tror på, at de kan finde en god placering tættere på Lemvig Havn. Men hvis alt mod forventning glipper, og der kun er den oprindelige placering ud for Gjellerodde at arbejde med, vil det være en politisk afvejning/beslutning, om projektet skal lægges ned, eller om Lemvig Kommune fortsat skal søge at fremme projektet.

- At forsamlingen svarene NEJ, på et direkte spørgsmål fra Kristina Brochmann Pedersen, om der evt. kunne accepters en placering på tidligere Aquamind areal med et reduceret anlæg.

Det er noteret. Men administrationen har ikke kompetence til definitivt at lægge projektet ned på den baggrund. Det vil blive en politisk beslutning. Men jeg håber og regner med, at foreningen finder en god, alternativ placering i vigen, som kan accepteres af alle interessenter.

- At man ville undersøge de positive fremsatte alternative placerings forslag. 

Det er allerede gjort få dage efter mødet, som beskrevet oven for – desværre fremgår det ikke af beslutningsreferatet. Den ene placering var uforenelig med det kommercielle anlæg ved Gjellerodde. Den anden placering ved Kabbel var plaget af bølgeuro i et omfang, som betød, at placeringen måtte forkastes. I stedet arbejder projektgruppen i øjeblikket med et par alternative placeringer inde i vigen. Her er der kortere afstand til Lemvig Havn og relativt stille vand.

- At en placering på det tidligere Aqua Mind areal ud over det visuelle syn og svineriet, har en farlig placering i forhold til windsurfere, vandskiløbere, mindre motorbåde, kajak med ror og køl.

Det er noteret, og fremgår, så vidt jeg er informeret, også af høringssvarene til Kystdirektoratet. Lemvig Kommune er ikke myndighed i forhold til aktiviteter på søterritoriet. Vi forventer, at de statslige myndigheder, såsom Kystdirektoratet (myndighed, som behandler ansøgningen), Søfartsstyrelsen (høringspart) m.fl. vil blokere for en ansøgning, som er til fare for eksisterende, lovlige aktiviteter på søterritoriet.

Problemerne, som Aqauminds aktiviteter førte med sig, er Lemvig Kommune bekendt med. Men det kan vi som udgangspunkt ikke lægge Fjordhaver Lemvig til last.

Vi er efterhånden ikke i tvivl om at forvaltningen i Lemvig kommune, vil Fjordhaver, men vi står stadig noget tvivlende over for rigtigheden af deres arrangement og behandling af projektet. 

Fjordhaver er et eksternt finansieret projekt (Nordea-fonden), som under de rigtige omstændigheder kan være et stort aktiv for Lemvig Havn, byens foreningsliv, borgere og sommerhusejere. Derfor glæder det selvfølgelig både politikere og forvaltning, at Lemvig er udpeget som én af fire velegnede Limfjordsbyer. Men det betyder ikke, at vi er blinde overfor, at fjordhaver også kan medføre gener og begrænsninger.

Denne afvejning er en vigtig opgave for både administration og politikere. Men inden vi kommer dertil vil vi selvfølgelig søge at minimere generne. Det er det arbejde, som pågår i form af en søgen efter alternative placeringer.

Med et ønske om at vi får afstemt vores opfattelse af afholdte møde den 18 nov. vil vi se frem til at modtage et "REFERAT" fra mødet.

Lemvig Kommune rundsender gerne dette svar til alle deltagere fra mødet i Havnens Hus, hvis I ønsker det. Selvfølgelig også gerne med jeres eventuelle yderligere kommentarer til svaret.

Med venlig hilsen

Thomas Damgaard 
Leder af Natur & Miljø

Teknik & Miljø

*******************************************************************************************************

referat af 30 nov - Lemvig Kommune

- De fremmødte udtrykte deres bekymring og utilfredshed med anlæggets placering og sagsgangen for både Aquaminds anlæg og fjordhaveanlægget. -

Det videre forløb: På baggrund af høringssvar og det efterfølgende møde trækker Lemvig Kommune den ansøgning om etablering af fjordhave tilbage, der pt. ligger hos Kystdirektoratet. Fjordhaven og projektgruppen undersøger om det er muligt at lægge fjordhaven på en alternativ placering inde i Lem Vig. Hvis det viser sig, at der er en alternativ placering, som lever op til kravene for fjordhaven, og som ikke vil genere andre brugere, vil der blive sendt en ny ansøgning til KD. Såfremt det viser sig, at der ikke kan findes en alternativ placering af fjordhaven, vil der blive arbejdet videre med den nuværende placering i en revideret udgave. I så tilfælde vil der blive taget kontakt til Grundejerforeningerne i sommerhusområdet og informeret om dette. 

Venlig hilsen Kristina Brochmann Pedersen Miljømedarbejder   

30 nov. Modtaget referat fra Lemvig Kommune fra møde den 18 nov.

Sammen med Grundejerforeningerne Søgaard samt Gjellerodde har bestyrelsen anmodet om et referat der afspejler mødets konklutioner!- afventer svar fra kommunen.  

***********************************************************************************************'*****

18 nov. - Flot / flot fremmøde af velforberedte sommerhusejere. Resultatet blev at nuværende ansøgning bliver trukket tilbage og ny vil blive fremsendt, med den anlægs størrelse som der rent faktisk er brug for og med alternative placerings forslag indarbejdet.

Tillykke til os alle med at fornuften trods alt ser ud til at sejre. 

**************************************************************************************************************************

Den 16 nov. - Indbydelse til møde med Lemvig Kommune og Fjordhaveforeningen.

Onsdag den 18 nov kl. 19.00 i havnens hus Havnen 70 A

Invitationen indledes med -I er ikke blevet informeret og hørt i perioden inden ansøgningen blev sendt til Kystinspektoratet og det beklager Lemvig Kommune og Fjordhaveforeningen meget.

Grundejerforeningernes bestyrelser for Søgård - Dalgaard og Gjellerodde mener stadig at den forslåede placering er helt forkert. 

Har du lyst så vil der være mulighed for at give dine og vores bekymringer videre på ovenstående møde. 

************************************************************************************************************************

Den 10 nov - Opfølgning på indsigelse af 19 oktober.

Kystinspektoratet v/ Laura Storm Henriksen oplysere at alle indkomne indsigelser er fremsendt til ansøgnings formidler for Lemvig Kommune, konsulent firmaet ORBICON. Her udbeder man sig svar på de fremsendte indsigelser.

Det oplyses endvider at det forventes at der vil blive truffet en afgørelse inden for en 2 ugers periode.

PS. Der er mulighed for at henvende sig til Lemvig Kommune og anmode om aktindsigt dels i forholdene til Fjordhaver og dels i forløbet omkring det tidligere firma Aquamind der have den tidsbestemte placerings godkendelse. 

******************************************************************************************************************************

Vi har i  forbindelse med forløbet med oprettelse af foreningen Fjordhaver fulgt deres videre handlinger med interesse – Da der tilsyneladende er endt med, at de vil forsøge med Lemvig Kommune som ansøger at etablere haverne ud for Gjellerodde strand / badebroer, -der hvor vi i de sidste år har haft østersforsøget liggende, og døjet hermed. Bestyrelsen i Dalgaard,- Gjellerodde, samt Søgaard`s Grundejerforeninger har taget stilling til at fremsende indsigelse inden høringsfristen er udløbet den 19 okt.

Det er tidligere oplyst fra folkene bag projektet at der min. skal være 4 meter vand dybde hvilket fremgår af ansøgningsmaterialet, hvor oprindelige placering uden for Odden også er angivet. - hvad er der lige sket! . Er det den nemme løsning der er valgt - at overtage et forsøgsområde uden at bekymre sig spor om konsekvenserne.  Hvad med alle de  løsrevne udstyrsdele dele, hvilket vi har være noget plaget af ved det tidligere projekt. Og hvordan forholder det sig den frie natur udsyn og direkte besejling til fjorden - det bliver et lukket område for vore småbåde og windsurfere. 

Vi mener at der skal værnes og tages hensyn til Danmarks skønneste natur område.

Vi mener også at projektet er nytænkende og godt men!, - der SKAL tages hensyn til omgivelserne. 

PS. Nedenstående artikkel er fundet på hjemmesiden www.fjordhaver.dk/foreningerne/lemvig/. Hvor du også kan se den konkrete placerings, ansøgningen er rettet mod.

Den samlede ansøgning fra Lemvig kommune kan læses på www.kyst.dk under menupunktet, filer.